นางสุพัตรา ณรงค์ศักดิ์
นางสุพัตรา ณรงค์ศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved