ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

#เอกสารการมอบตัว/รายงานตัว
1.  สำเนา  ปพ.1  (พร้อมฉบับจริง)
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดาและนักเรียน
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาและนักเรียน
4. ค่าเทอม
ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์>> 
#ม.1 https://drive.google.com/drive/folders/1LaqgCqnGSKVb0cn_HMKsFW8DK7qG8p3_?usp=drive_link

#ม.4 https://drive.google.com/drive/folders/1idsUqw0eKasl0SoR4TkQLpZvKst6VhSv?usp=drive_link

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนสตึก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสตึกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ผู้เรียนได้มาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved