นางวิริยา อึงนันทศิริกุล
นางวิริยา อึงนันทศิริกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ครู คศ.1
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved