นางปฏิญญา จันทร์สระบัว
นางปฏิญญา จันทร์สระบัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์
ราชภัฏบุรีรัมย์
ศษ.บ.
การบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
รามคำแหง
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved