นางสาวอภิชญา แสนมะโน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มีวิทยฐานะ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved