นางสาวปานทิพย์ เสียงล้ำ
นางสาวปานทิพย์ เสียงล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ: -
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาสารคาม
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved