นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ราชภัฏบุรีรัมย์
ค.ม.
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์
ราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved