นายสุธินันท์   มะลิงาม
นายสุธินันท์ มะลิงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์บัณฑิต
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved