การประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4
โพสต์เมื่อ:

ผลการประเมินโรงเรียนสตึก รอบ 4 มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีมาก

อ่านรายละเอียด

138 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved