4 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน โดยมีทีมวิทยากรอบรมให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการส่งเสิรมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสต์เมื่อ:
4 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน โดยมีทีมวิทยากรอบรมให้ความรู้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการส่งเสิรมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved