เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะความคิด และเขียนโปรแกรม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูภาพเพิ่มเติม>

Print Friendly, PDF & Email