วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนสตึก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ร่วมกับอำเภอสตึก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินของความเป็นไทย เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนสตึก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ร่วมกับอำเภอสตึก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินของความเป็นไทย เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved