วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกร่วมกับสาชาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์ จัดโครงการสร้างนวัตกรรมชุดฝึกการสอบสู่มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนสู่ความเป็นสากล ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึกร่วมกับสาชาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์ จัดโครงการสร้างนวัตกรรมชุดฝึกการสอบสู่มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษระดับ CEFR เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนสู่ความเป็นสากล ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved