วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทัศวิน  โขรัมย์ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร นายสัจจา  ประเสริฐกุล นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทัศวิน  โขรัมย์ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร นายสัจจา  ประเสริฐกุล นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved