คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกยินดีร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
โพสต์เมื่อ:
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกยินดีร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved