นายทองเพชร  โอชารส
นายทองเพชร โอชารส
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์บัณฑิต
คณิตศาสตร์
ครุศาสตร์
ราชภัฎบุรีรมย์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพธนบุรี
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved