นางสาวเสาวรัตน์  ราชพิมาย
นางสาวเสาวรัตน์ ราชพิมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved