นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์
นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศษ.บ.
คณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คม.
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved