นางกัญญา คู่กระสังข์
นางกัญญา คู่กระสังข์
ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
วิทยฐานะ: -
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ค.บ.
ภาษาไทย
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved