นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์
นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์
งานแนะแนว
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
กศ.บ.
การแนะแนว
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม.
จิตวิทยาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved