นางสาวพิชญ์ศินิตา  ศักดิ์ศรีท้าว
นางสาวพิชญ์ศินิตา ศักดิ์ศรีท้าว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved