คณะผู้บริหาร

นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นางสิริกาญจน์
วงศาสนธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นายนพพรณ์
คล้ายห้างหว้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นางปฏิญญา
จันทร์สระบัว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นางสาวเอื้องอุมา
โยสาจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก