คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ พินิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นางกัญญา คู่กระสังข์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายศักดา ทองดี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางภัทรวี ศีลเสมอ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved