คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ พินิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก

นายวรัทภพ สมันศรี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัญญา คู่กระสังข์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายวรัทภพ สมันศรี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายไพฑูรย์ ทุมทุมา

รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved