ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

12 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
12 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
11 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
11 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
10 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมต้อนรับท่านรองคนใหม่ นางภัทรวี ศิลเสมอ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
10 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมต้อนรับท่านรองคนใหม่ นางภัทรวี ศิลเสมอ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual School Online เวลา 8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก
10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual School Online เวลา 8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก
9 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
9 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
5-7 พฤษภาคม 2565 นายศักดา ทองดี รองผู้อำนวยการ นางนวรินทร์ อินทะเกตุ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนชุมนุมนาฎยวนาลัยโรงเรียนสตึกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดธิดาลำน้ำมูล และการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์เซาะตึกเมืองแห่งสายน้ำ ในงานเทศกาลกินปลาน้ำมูล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5-7 พฤษภาคม 2565 นายศักดา ทองดี รองผู้อำนวยการ นางนวรินทร์ อินทะเกตุ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนชุมนุมนาฎยวนาลัยโรงเรียนสตึกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดธิดาลำน้ำมูล และการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์เซาะตึกเมืองแห่งสายน้ำ ในงานเทศกาลกินปลาน้ำมูล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและสรุปงาน ปีการศึกษา 2564 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล”โดยมีนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและสรุปงาน ปีการศึกษา 2564 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล”โดยมีนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
22 มีนาคม 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
22 มีนาคม 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
17 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
17 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก ประเมินนักเรียนในการประกวดโครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก ประเมินนักเรียนในการประกวดโครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์การเรียนรู้ (IS) ปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์การเรียนรู้ (IS) ปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบันและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบันและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved