ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น การแสดงเปิดงานชุด คำมั่นสัญญา การอ่านทำนองเสนาะผลงงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น และชมนิทรรศการมากมาย เช่น นิทรรศการขนมไทยในวรรณคดี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น การแสดงเปิดงานชุด คำมั่นสัญญา การอ่านทำนองเสนาะผลงงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น และชมนิทรรศการมากมาย เช่น นิทรรศการขนมไทยในวรรณคดี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
20 มิถุนายน 2565 กิ่งกาชาดอำเภอสตึก โดยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือในการชำระค่าเทอม (เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) โรงเรียนสตึก จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
20 มิถุนายน 2565 กิ่งกาชาดอำเภอสตึก โดยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือในการชำระค่าเทอม (เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) โรงเรียนสตึก จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
21 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูนันทภรณ์ กรึกกระโทก และคุณครูภาคภูมิ พัชนี ในการรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
21 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูนันทภรณ์ กรึกกระโทก และคุณครูภาคภูมิ พัชนี ในการรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
15 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก
15 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการจัดการถ่ายทอดสดผ่าน Smart Tv ไปยังห้องเรียนต่างๆ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการจัดการถ่ายทอดสดผ่าน Smart Tv ไปยังห้องเรียนต่างๆ
12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดม อเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดม อเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสิรภพ เรืองโรจน์ และคุณครูสุวิทย์ สมันรัมย์ ในการรับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสิรภพ เรืองโรจน์ และคุณครูสุวิทย์ สมันรัมย์ ในการรับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก
2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก
30 พฤษภาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสตึก จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 4 โรงเรียนสตึก
30 พฤษภาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสตึก จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 4 โรงเรียนสตึก
29 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
29 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ดำเนินกิจกรรมโครงการสวัสดีคุณครู 2565 "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ดำเนินกิจกรรมโครงการสวัสดีคุณครู 2565 “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved