ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

21 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดงาน”มุทิตาจิตา เชิดชูครูผู้เกษียณ” 60 ปี แสงเทียน เปลี่ยนเส้นทาง.ครูดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูลำไย ศรีสมบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายสิทธิ์ เกรัมย์ นักการภารโรง ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
21 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดงาน”มุทิตาจิตา เชิดชูครูผู้เกษียณ” 60 ปี แสงเทียน เปลี่ยนเส้นทาง.ครูดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูลำไย ศรีสมบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายสิทธิ์ เกรัมย์ นักการภารโรง ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IOT ให้กับนักเรียนสายวิทย์ คณิตคอมและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 103 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นัฐพงษ์ ตลาดขวัญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสตึก
วันที่ 16-17 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IOT ให้กับนักเรียนสายวิทย์ คณิตคอมและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 103 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นัฐพงษ์  ตลาดขวัญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสตึก
วันที่ 7-8 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดโครงการค่ายเสริมสร้างพลังเยาวชนสภานักเรียนสหวิทยาเขตสตึกและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายงานสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 7-8 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดโครงการค่ายเสริมสร้างพลังเยาวชนสภานักเรียนสหวิทยาเขตสตึกและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายงานสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Codding ให้กับนักเรียนสายวิทย์ คณิตคอมและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 103 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มีชัย พิจารย์เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสตึก
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Codding ให้กับนักเรียนสายวิทย์ คณิตคอมและนักเรียนที่สนใจ จำนวน 103 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์มีชัย  พิจารย์เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสตึก
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกและโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตึก ที่มีความสนใจด้านการให้คำปรึกษา/เพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 170 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกและโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตึก ที่มีความสนใจด้านการให้คำปรึกษา/เพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 170 คน โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ,5/1 และ 6/1 โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก
วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ,5/1 และ 6/1 โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอสตึก เดินขบวนแห่ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2566 ณ ตลาดเทศบาลตำบลสตึก
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอสตึก เดินขบวนแห่ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2566 ณ ตลาดเทศบาลตำบลสตึก
วันที่ 27-28 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายบริหารวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 27-28 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายบริหารวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “วนาลัยเกมส์” ได้รับเกียรติจากนายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่บอล เปตอง เซปักตะกร้อ กรีฑา วอลเล่บอลชายหาด E-Sport เป็นต้น โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสตึก
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์  พินิจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “วนาลัยเกมส์” ได้รับเกียรติจากนายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่บอล เปตอง เซปักตะกร้อ กรีฑา วอลเล่บอลชายหาด E-Sport เป็นต้น โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสตึก
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสตึกจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันดังนี้ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันจรวดกรวดน้ำ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Cover dance การแข่งขัน E-Sport การประกวด TikTok Science Show การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดคลิปสั้นวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสตึกจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันดังนี้ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันจรวดกรวดน้ำ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Cover dance การแข่งขัน E-Sport การประกวด TikTok Science Show การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดคลิปสั้นวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การประกวดชุดรีไซเคิล เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved