ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนสตึก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนสตึก
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net)  ณ  หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net)  ณ  หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกเข้าร่วมเทศกาลกินปลาแม่น้ำมูล โดยมี นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธาน ณ โดมที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกเข้าร่วมเทศกาลกินปลาแม่น้ำมูล โดยมี นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธาน ณ โดมที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนสตึก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ  โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรศักดิ์พินิจผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกนำเสนอ การติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเอสซีคิวเอปีการศึกษา 2565 ณหอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรศักดิ์พินิจผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกนำเสนอ การติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเอสซีคิวเอปีการศึกษา 2565 ณหอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยมี นางกัญญา คู่กระสัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแด่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานห้องสมุดโรงเรียนสตึก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยมี นางกัญญา คู่กระสัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแด่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานห้องสมุดโรงเรียนสตึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก จัดกิจกรรม English Camp โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกจกรรม และมีวิทยากรเป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ ณ ห้องโสต โรงเรียนสตึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก จัดกิจกรรม English Camp โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกจกรรม และมีวิทยากรเป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ ณ ห้องโสต โรงเรียนสตึก
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved