กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรทัย ศรีเมือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เอกวิชา นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางดรุณี ก้อนคำใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เอกวิชา นาฎศิลป์
นายเอกชัย แก้วกาหลง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เอกวิชา ดนตรี
นายชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
เอกวิชา ดนตรี
นายอภิสิทธิ์ บุญเจียม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกวิชา ดนตรี
นางสาวกุสุมา สมศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
เอกวิชา ศิลปะ
นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
เอกวิชา ทัศนศิลป์

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ไม่พบข้อมูล
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved