กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอรทัย ศรีเมือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เอกวิชา นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางดรุณี ก้อนคำใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เอกวิชา นาฎศิลป์
นายเอกชัย แก้วกาหลง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เอกวิชา ดนตรี
นายสุชาติ อยู่แท้กุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เอกวิชา ดนตรี
นายอภิสิทธิ์ บุญเจียม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกวิชา ดนตรี
นางสาวกุสุมา สมศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
เอกวิชา ศิลปะ

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ไม่พบข้อมูล
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved