บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดร.ธัญพร สายชมภู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมโภชน์ บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางกิตติยา กุลแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางวาทินี พลอามาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวญานิศา ภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวละมัย แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางนวรินทร์ อินทะเกตุ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางปรียานุชศนัณ โยสาจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายปณิธาน สุดชนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางจิรัฏฐยา อ่อนวิลาวัลย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายจิตชนะ หนูช้างเผือก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายวรรธนปกรณ์ คตมรคา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; ผิดพลาด]]> 500