กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทองเพชร โอชารส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางบุษกร พนมรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางภคมน ดวงเข็ม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวรัตน์ ราชพิมาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ศรีษาคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางวิริยา อึงนันทศิริกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสิริจันทร์ นิสภนันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางเบญจมาศ ถิ่นขาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายประสิทธิ์ ทองแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอรพิชญ์ ทุมมาลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวนันทภรณ์ กรึกกระโทก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2562
ค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2562
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved