กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยมงคล หรัญรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ว่าที่ร้อยตรีบำรุง ถนิมกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางจุดประสงค์ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเรณู พิลึกรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายวิทวัส สายชมภู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสุวิทย์ สมันรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ไม่พบข้อมูล
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved