บุคลากรครูเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

นางสำเนียง ประยุทธเต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายชาญ เริ่มรักรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายวีระชาติ สุภะเสถียร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายภาคภูมิ พัชนี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์