นางทรงลักษณ์ ธีราภูธรพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต( คบ.)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตร์
ราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
กรุงเทพธนบุรี
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved