ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูภาษาจีน
โพสต์เมื่อ:
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

 ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 
        – สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     ระยะเวลาในการจ้าง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒วันเวลารับสมัคร    วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ)

135 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved