กลุ่มสาระฯ: กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved