ฝ่ายบริหารงานบุคคล

สำนักงาน การบริหาร บุคคล
ให้เกิดผล คุณภาพ การศึกษา
งานชุมชน งานสร้าง งานพัฒนา
งานองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง