ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ประเมินผล มุ่งประโยชน์ ช่วยประสาน
งานธุรการ บริหาร อย่างเข้มแข็ง
ช่วยจัดสรร งบประมาณ เสริมสร้างแรง
เพื่อเป็นแหล่ง อุทยาน งานวิชา