วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อัตลักษณ์

“มีความรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ”

เอกลักษณ์

“ป่าสวยโรงเรียนงาม”

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลกรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
4. สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข และรักษ์ความเป็นไทย

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ สมศ., สพฐ.
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทยนักเรียน ได้เรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
4. ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ สะอาด สวยงาม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1

คุณภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved