วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อัตลักษณ์

“มีความรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ”

เอกลักษณ์

“ป่าสวยโรงเรียนงาม”

วิสัยทัศน์ (VISION)

“สตึก โรงเรียนคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนทุกคนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิดชูความเป็นไทย
6. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคน ตระหนักและปลูกฝังการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น
7. ส่งเสริม กิจกรรม/โครงการ ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสร้างทักษะชีวิตในการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นให้สามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผู้เรียนมีความรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. ส่งเสนริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ในสถานศึกษา
9. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง

กลยุทธ์

  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  3. บริหารจัดการศึกษาโดยหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
  4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

สมรรถนะหลักขององค์กร

  1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีความรู้ความสามารถมี ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน อย่างดี มีความทุ่มเทเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อสถานศึกษา
  2. มีสื่ออุปกรณ์ อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม เหมาะสมพอเพียง
  3. มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

วัฒนธรรมขององค์กร 1

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

วัฒนธรรมขององค์กรที่ 2

สืบสานสามัคคี

วัฒนธรรมขององค์กรที่ 3

มีคุณธรรม