ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวช่อผกา เกรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกนกวรรณ วงษาสนธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการ
นางสาวภคพร สุรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงบประมาณ-พัสดุ
นางสาวกัญญารัตน์ กาสิงห์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกอเกียร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทั่วไป
นายชนทัช วิจิตรพล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน
นายสิทธิ์ เกรัมย์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายวิไล พันธวงษ์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นางทองม้วน หาญทองหลาง
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางสาวเกษร เด็ดชาด
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางพรนิภา ทองคำ
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางสาวชบา กุรัมย์
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางสาวสำราญ ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางสาวนิตยา วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางศิริวรรณ สายวัน
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นายโชติ พันธ์คง
ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
นายทองคูณ เครือจันทร์
ตำแหน่ง ยาม
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved