ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ

1.นายอัมพร ปานะโปย

2.นายกิตติ นรัฐกิจ

3.นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์

4.นายพิสุทธิ์ วิทยเดช

5.นายบุญเหลือ ทรงประโคน

6.นายเปี่ยม ศรีมิตรานนท์

7.นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์

8.นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช

9.นายมาโนช นาคสมบูรณ์

10.นายสุพจน์ สินสุวงค์วัฒน์

11.นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์

12.นายไพศาล สังกะเพศ

13.นายสราวุธ ทรงประโคน

14.นายโกศล เสนาปักธงไชย

15.นายวีระศักดิ์  พินิจ

ตำแหน่ง

รก.ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา

พ.ศ.2501

พ.ศ.2501 – 2520

พ.ศ. 2520 – 2521

พ.ศ.2521 – 2532

พ.ศ.2532 – 2535

พ.ศ.2535 – 2540

พ.ศ.2540 – 2542

พ.ศ.2542 – 2546

พ.ศ.2546 – 2549

พ.ศ.2549 – 2551

พ.ศ.2551 – 2556

พ.ศ.2556 – 2558

พ.ศ.2558 – 2561

พ.ศ.2562 – 2563

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved