คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นายโกศล  เสนาปักธงไชย            ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ
 2. ดร.อนุชิต  วรรณสุทธิ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
 3. นายสมชาย  อังกุละศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
 4. ดร.อรุณี  สาธรพิทักษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
 5. นายวิรัตน์  พลพา                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
 6. นางจิตรา  สราญบุรุษ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
 7. นายวีรวิชญ์  พีรยศพัฒน์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ
 8. พระครูโอภาสธรรมญาณ            ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ
 9. นางลมุล  พรมฮาด                     ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ
 10. นางบุรินทร์   ดีขุนทด                  ผู้แทนครู                                        กรรมการ
 11. นายไพฑูรย์   พิริยะวรสถาพร      ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ
 12. นายอภินพ     พันธุ์มุง                ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ
 13. จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์    โพธิ์ศรี          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ
 14. นายวุฒินันท์  อมาตย์เสนา          ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก                                                                 กรรมการและเลขานุการ