ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนสตึก เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนสตึก แผนกมัธยมวิสามัญศึกษา” เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2501 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของอำเภอสตึก สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านสตึก ต่อมาในปีเดียวกันได้ย้ายไปที่ศาลาวัดประชาบูรณะ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลา 2 ปี

พ.ศ.2502
ในปี พ.ศ.2502
โรงเรียนสตึกได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ตั้งในที่ราชพัสดุ ในเขตหมู่บ้านสตึก เนื้อที่ 16 ไร่ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
พ.ศ.2502
พ.ศ.2514
ในปี พ.ศ.2514
ดร.ก่อ สวัสดิพานิช อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและเล็งเห็นว่า ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีสภาพไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน จึงได้มีนโยบายย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองบัวเจ้าป่า มีที่ดินประมาณ 400 ไร่
พ.ศ.2514
พ.ศ.2518
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2518
โรงเรียนสตึก ได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งที่ บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 400 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสตึก 3 กิโลเมตร
พ.ศ.2518
พ.ศ.2522
ในปี พ.ศ.2522
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2522
พ.ศ.2537
ในปี พ.ศ.2537
ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาพาณิชยการ วิชาเอกการบัญชี และปิดลงในปีการศึกษา 2550
พ.ศ.2537
ณ ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
โรงเรียนสตึก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ปัจจุบัน

จากการขยายขอบเขตหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน โรงเรียนสตึก ตั้งอยู่บนเลขที่ 123 หมู่ 23 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์