กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุบงกช วงษาสนธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางศิริลักษณ์ วงศ์สนิท
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางชัญญาพรรณ ยอรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายรัชวุฒิ แหวนวิเศษ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางอำนวย ไกรปุย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางนุชจรี คู่กระสังข์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชาย มหาวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายวรเมธ น้อยพรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายธีรเมธ เสาร์ทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางละมุด ศรีสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวลัดดา ลีเคน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวธนพร ทองปาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสมฤดี กางรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
9.1