กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเดชา เขตกลาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางพัณชิตา บาลวรเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พรโพธิ์งาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอรพินท์ พิศงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอภิชญา แสนมโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางจิราพร จะรอนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวลักขณา เพ็ชหงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสุภาวจนีย์ มูลเมือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวณัฏฐามณี สีหาเสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวมัณฑิกาญจน์ โกการัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเยาวภา พิณสำโรง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายธนรัฐ สมอ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ค่ายอังกฤษ พิชิตภาษา
7