กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสายสุนีย์ กลั่นเขตต์การ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางพัณชิตา บาลวรเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวบังอร พรโพธิ์งาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายเดชา เขตกลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางจิราพร จะรอนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
น.ส.พิชญ์ศินิตา ศักดิ์ศรีท้าว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวลักขณา เพ็ชหงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวปานทิพย์ เสียงล้ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวอภิชญา แสนมโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวปิ่นสุดา วังโพธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาวจนีย์ มูลเมือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฏฐามณี สีหาเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ค่ายอังกฤษ พิชิตภาษา
ค่ายอังกฤษ พิชิตภาษา
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved