กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเดชา เขตกลาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางพัณชิตา บาลวรเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวบังอร พรโพธิ์งาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอรพินท์ พิศงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางจิราพร จะรอนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวลักขณา เพ็ชหงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวปานทิพย์ เสียงล้ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวอภิชญา แสนมโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวสุภาวจนีย์ มูลเมือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นางสาวณัฏฐามณี สีหาเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ค่ายอังกฤษ พิชิตภาษา
ค่ายอังกฤษ พิชิตภาษา
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved