กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวภาวิณี ไขกระโทก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสุพาภรณ์ พนิรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มงาน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

อบรมการกู้ยืมทุน กยศ. โรงเรียนสตึก
อบรมการกู้ยืมทุน กยศ. โรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved