บุคลากรครูวิทยาศาสตร์

นางบุรินทร์ ดีขุนทด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวาสนา ศรีศิลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอำนวย เรือนไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา อนุมาตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางวิไล อินโท่โล่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางอุราภรณ์ พรมฮาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางโสภา วันทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสุธินันท์ มะลิงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางวัชรีย์ มหาวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร แก้วพลงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางทรงลักษณ์ ธีราภูธรพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางจุรีรัตน์ โอชารส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสุวิทย์ วงศาสนธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาวดี สายที
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวศรินทรา ภาพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายนุชา มาตหนองแวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
น.ส.วลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวจริยา หล้าโคตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายสุเมฆ สุทธิบริบาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นันท์ณิภัค นัดกล้าณรงค์ฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
นายทักษิณ เทียมพล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; ผิดพลาด]]> 500