นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์
นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์
สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
สงขลานคินทร์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved