นายนุชา มาตหนองแวง
นายนุชา มาตหนองแวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: -
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตร์
ราชภัฏบุรีรัมย์
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved