นางสุภาพร แก้วพลงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
คบ.
เคมี
ครุศาสตร์
ราชภัฎสวนสุนันทา
ศศม.
การยริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
กรุงเทพธนบุรี
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved