นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ครู
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วท.บ
เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved