นางสาววิภาวดี สายที
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ครู คศ1
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ขีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved