นางสาววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
เคมี
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์
มหาสารคาม
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved