นางวาสนา​ ศรีศิลา
นางวาสนา​ ศรีศิลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์​ สาขาฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ.
ฟิสิกส์ศึกษา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved