ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
โพสต์เมื่อ:
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-14/download.jpg

ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล            จำนวน ๑ อัตรา 
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)     วันรับสมัคร ๒๕ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
    ระยะเวลาในการจ้าง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

134 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved